نویسنده = �������� �������� ��������
بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 85-68

سجاد دانش آرا؛ سید سجاد کاظمی