نویسنده = علیرضا صابریان
تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 120-100

https://doi.org/10.34785/J016.2019.998

علی آقا صالحی؛ خسرو مومنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان