کلیدواژه‌ها = شهادت
بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 127-107

مصطفی اربابی مجاز؛ محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی