دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-220 
2. جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

صفحه 23-46

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام


3. بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

صفحه 47-63

کامبیر محمدی؛ شهرام محمدی


4. تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی

صفحه 64-83

علی آقا صالحی؛ خسرو مومنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان


7. متناسب‌سازی قوادی

صفحه 124-144

روژین ابراهیمی؛ مهدی صبوری‌پور


8. اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین

صفحه 145-165

اقبال علی میرزائی