اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سهیلا رستمی

فقه و حقوق اسلامی استادیاردانشگاه کردستان

rostamisoheilaatgmail.com

سردبیر

سید اسعد شیخ الاسلامی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

farzad4083atgmail.com

جانشین سردبیر

فرزاد پارسا

فقه و حقوق استادیار دانشگاه کردستان

farzad4083atgmail.com
09188700657

مدیر اجرایی

وریا حفیدی

فقه و حقوق استادیار دانشگاه کردستان

vhafidiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد- دانشگاه تهران

jalilomidiatyahoo.com

سید حسن امین

حقوق بین الملل استاد دانشگاه گلاسکو

aminsayedhassanatgmail.com

حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniatut.ac.ir

احمد باقری

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

bagheriatut.ac.ir

محمد عادل ضیائی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyatut.ac.ir

سید اسعد شیخ الاسلامی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

farzad4083atgmail.com

نعمت اله عزیزی

تعلیم و تربیت اسلامی استاد دانشگاه کردستان

n.aziziatuok.ac.ir

عابدین مؤمنی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abedinmomeniatut.ac.ir

سعید نظری توکلی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

sntavakkoliatut.ac.ir

دبیر تخصصی

فرزاد پارسا

فقه و حقوق استادیار دانشگاه کردستان

farzad4083atgmail.com