اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد- دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

مدیر داخلی

وریا حفیدی

فقه شافعی استاد یار دانشگاه کردستان

vhafidigmail.com

اعضای هیات تحریریه

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد- دانشگاه تهران

jalilomidiyahoo.com

حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، دانشگاه کردستان

farzad4083gmail.com

سید محمد حسینی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

hoseini.smut.ac.ir
02142762289

محمد عادل ضیائی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyut.ac.ir

یونس فرهمند

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

farahmandsrbiau.ac
09194903143

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mtmtbmiyahoo.com
00989123513509

عابدین مؤمنی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abedinmomeniut.ac.ir

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

صباح محمد البرزنجی

فقه و حقوق اسلامی university of Iraq

smnbarzngiyahoo.com

هاشم عمر احمد

فقه و اصول استاد مساعد

hashm.ahmaduoh.edu.iq

مدیر مسئول

مدیر مسئول

سهیلا رستمی

فقه شافعی استادیار دانشگاه کردستان

rostamisoheilagmail.com