شماره‌های پیشین نشریه

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-220 

2. جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

صفحه 23-46

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام


3. بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

صفحه 47-63

کامبیر محمدی؛ شهرام محمدی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی دبیر تخصصی