دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، ناشر، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
1. اعمال خیارات در عقود جایز و آثارآن

صفحه 27-1

علی رضا شریفی؛ معصومه عبداللهی


9. تحلیل ضرورت تعریف عناوین فقهی با تکیه بر دیدگاه صاحب کفایه

صفحه 164-147

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ ابراهیم رستمی


10. حکم اولیه تعدد زوجات از منظر فقه امامیه

صفحه 180-165

احمد شکوهی؛ علیرضا ابراهیمی