دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، ناشر، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
1. اعمال خیارات در عقود جایز و آثارآن

صفحه 69-41

علی رضا شریفی؛ معصومه عبداللهی