تزاحم رفتارهای دینی با الزامات بهداشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مناسک و رفتارهای دینی، تجسم عملی باروها و مبانی فکری یک جهان‌بینی است که بیانگر اهداف و مقاصد کلی آن مکتب می‌باشد. غالب عبادات و مناسک اسلام، جنبه جمعی دارد به گونه‌ای که تأکید بر انجام گروهی عبادات در برخی موارد، شرط صحت اعمال به شمار آمده است. از سوی دیگر تداوم حیات بشری و زندگی جمعی، مستلزم رعایت اصول کلی سلامت و بهداشت عمومی است که این اصل مورد تأیید و تأکید مبانی دین اسلام نیز قرار گرفته است. با این وصف، در صورت شیوع بیماریهای فراگیر و تزاحم دو اصل رعایت الزامات بهداشتی و لزوم حضور در عبادات جمعی، در نگاه نخست جمع بین دو اصل کمی دشوار به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد است با تبیین مقاصد شریعت در حفظ ضروریات خمسه و تقدم حفظ حیات بر سایر مقاصد، به بیان جواز و لزوم تقدم الزامات بهداشتی بر شرکت در مناسک جمعی از نگاه دینی پرداخته و شیوه رفع تزاحم موجود را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of religious behavior with health requirements

چکیده [English]

Religious rites and practices are the practical embodiment of the ideologies and intellectual foundations of a worldview that express the general goals and objectives of that school. Most of the worships and rituals of Islam have a collective aspect, so that the emphasis on performing group worships in some cases is considered a condition for the correctness of deeds. On the other hand, the continuation of human life and collective life requires the observance of the general principles of health and public health, which has been confirmed and emphasized by the principles of the religion of Islam. However, in the event of the spread of epidemics and the conflict between the two principles of health requirements and the need to attend mass worship, at first glance it seems a little difficult to combine the two principles. This descriptive-analytical article seeks to explain the purposes of Shari'a in maintaining the necessities of Khamseh and the priority of preserving life over other purposes, to express the permission and necessity of prioritizing health requirements over participation in collective rituals from a religious point of view and to explain the existing conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Rites
  • Sharia Purposes
  • Infectious Diseases
  • Health Requirements