بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می‌تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب‌های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می‌تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب‌های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می‌توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

discussion Juridical-legal autonomic transfer of dowry ascertained object

نویسنده [English]

  • jila ghahremani
univercity of qom
چکیده [English]

According to article 1082 civil code wife can Legal possession in the dowry yourself to grand and convention or unilateral juridical act forms legal gratuitous act or onerous contract he wants to transfer his dowry to anyone. The transfer of the same dowry in different legal formulas involves important questions that raise various questions in this regard. Is can a wife, despite living with the couple, transfer the subject of dowry in different legal forms? How is the transfer of confiscate dowry? transfer autonomic to what how is it? The result is that the wife can to claim the dowry according to general rules can apply specific solutions and transfer the dowry to third parties in a legal forms legal gratuitous act or onerous contract in this way without refer jurisdictions and the registry to equal dowry arrive. It can even be said that the transfer of the dowry, exploitation object of the endowment It will be portable depending on the circumstances. But moral value it is uncommon as long as the center of the family exsists

کلیدواژه‌ها [English]

  • dowry
  • autonomic transfer
  • ascertained object
  • gratuitous act
  • moral value