نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف بر اساس ترجمه‌های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-گروه معارف اسلامی

چکیده

ترجمه قرآن به زبان‌های مختلف برای فهم معارف آن، مشروط به رعایت آداب ترجمه، لازم و مجاز است. برای ارائه ترجمه دقیق، آشنایی با دانش‌های کلام، فقه، علوم قرآنی، تفسیر و ادبیات عرب و علوم ادبی و اسلامی دیگری ضروری است. از آنجا که بین ترجمه قرآن و احکام فقهی رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود دارد، بایستی مترجم در گزینش الفاظ و یافتن واژگان و ترکیبات زبان مقصد، دقت داشته باشد و به بار مفهومی الفاظ توجه نماید تا بتواند هرچه بهتر مراد آیات را همانگونه که مقصود خداوند بوده است، منعکس کند. اشتراک لفظی یکی از شایع‌ترین اسباب اجمال است. مترجم بایستی در معادل سازی واژگان مشترک لفظی با توجه به قرائن متصل، سیاق و قرائن لفظی برون‌بافت آیات، از بین چند معنای مشترک در لفظ، معنای صحیح را برگزیند. یکی از واژگان مشترک لفظی «خشیت» است که متبادر کننده دو معنای متضاد شک و یقین است. در صورت انتخاب واژگانی در ازاء واژه خشیت که تداعی‌گر معنای شک هستند، شائبه‌هایی مانند عقاب پیش از ارتکاب جرم ـ که عقلا و شرعا قبیح است ـ ایجاد می‌شود. این پژوهش با بررسی و نقد 53 ترجمه فارسی و 10 ترجمه انگلیسی قرآن از آیه 80 سوره کهف که درباره تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت خضر(ع) است، ضمن ذکر دیدگاه مفسران، نشان داده است که کدامیک از معانی خشیت در این آیه، صحیح است و اینکه اکثر مترجمان در ترجمه این واژه، دقت لازم را نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparatiive review of persian and English translation of Verse 80 of Sura Kahf with Emphasis on the Word "Khashiat" and its Jurisprudential Impacts.

نویسنده [English]

  • ali salahshoor
department of theology-university of kurdistan
چکیده [English]

The translation of the Qur'an into various languages for the understanding of its teachings is firstly allowed and secondly necessary - conditional on observance of the rules of translation. To provide accurate translations, familiarity with theology, jurisprudence, Quranic sciences, Arabic commentary and literature, and a number of other literary and Islamic sciences is necessary. Because there is a close relationship between the translation of the Qur'an and jurisprudential laws, the translator must be careful in choosing the words and finding the vocabulary and combinations of the target language, and paying attention to the conceptual meaning of the words in order to better understand the verses as God's purpose has been reflected.
One of the Quranic science is to understand Mojmalat and their reasons.
Homonyms are one of the most common reasons of Ejmal. In order to find equivalents for homonyms, the translator has to choose the correct meaning considering the attached evidence, the style and other verses related to the subject of the verse.
One of these homonyms is the word "khashiat," which implies two opposing meanings of doubt and certainty.
This study, reviewing 53 Persian and 10 English translations from 80 verses of Kahf, regarding the interpretation of the murder of a young boy by the Prophet Khezr, while pointing out the views of the commentators, has shown which of the meanings of Khashiat is correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • translation
  • khashiat
  • Homonyms
  • jurisprudence