دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-220 
2. جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

صفحه 47-28

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام


5. تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی

صفحه 115-94

علی آقا صالحی؛ خسرو مومنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان