عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 21-1

فریدون نهرینی؛ شعبان حق پرست؛ مهرداد خدابخشی شلمزاری


اعمال خیارات در عقود جایز و آثارآن

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 29-1

https://doi.org/10.34785/J016.2021.345

علیرضا شریفی؛ معصومه عبداللهی


جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2019.434

افشین عبداللهی؛ شبنم محمدامین پور؛ سید هیمن مجیدی


بازخوانی چالش‏های نظری و عملی قاعده نفی سبیل

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 41-22

میثم کهن ترابی؛ حسین فرطوسی


بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-24

doi.org/10.34785/j023.2022.003

محمد کاکاوند؛ سجاد ترکاشوند؛ مهدی ترکاشوند


جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 52-28

https://doi.org/10.34785/J016.2019.960

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام


جواز بیش از چهار همسر برای پیامبر در قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-23

https://doi.org/10.34785/J016.2019.654

نوید نقشبندی؛ رئوف اصلاح جو


بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 85-68

سجاد دانش آرا؛ سید سجاد کاظمی