نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
نگرشی تاریخی بر حدیث «الخراج بالضمان» و کاربرد آن در فقه مدنی

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 274-259

https://doi.org/10.34785/j023.2021.012

علی تولائی؛ لیلا مهرابی راد؛ سید محمد مهدی صابر