نویسنده = ���������� ���������� ����������
تاثیر مبانی آخوند خراسانی در تورم علم اصول فقه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 184-164

https://doi.org/10.34785/J016.2021.297

فرشاد حضرتی معیر؛ مهدی فاطمی پور