نویسنده = �������������������� ��������
بررسی جرم انگاری افشای داده های ژنتیکی

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 93-72

سید محمد امین حسینی؛ مهدی نریمانپور