نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
تحلیل ضرورت تعریف عناوین فقهی با تکیه بر دیدگاه صاحب کفایه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-122

https://doi.org/10.34785/J016.2020.183

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ ابراهیم رستمی