نویسنده = ������������ ���������� ������
جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 52-28

https://doi.org/10.34785/J016.2019.960

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد؛ محمد رضا امام