نویسنده = ������������ �������� ��������
چالشهای فقهی و حقوقی قصاص مرد در برابر زن در رویارویی با کرامت انسانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 52-38

معاذ عبدالهی؛ هادی کرامتی معز