دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، ناشر، زمستان 1397 
6. "حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

صفحه 91-106

سالم افسری؛ سید فاضل رستمی؛ ابوبکر احمدی نوره


شماره‌های پیشین نشریه